Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING-, BETALING-, EN GARANTIEVOORWAARDEN


1. Prijzen: de prijzen en kortingen, voorkomende in mijn prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes, genoteerde orders (dus ook backorders) e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen steeds inclusief BTW.


2. Afbeeldingen: afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke ik verstrek in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor mij niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen ik aanbied. Afwijkingen geven de koper WEL het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren MAAR generlei vergoeding van mij te verlangen.


3. Productlevering: de producten welke ik lever zijn overeenkomstig het bestelde ingevuld op het bestelformulier door koper. Mocht om welke reden dan ook het niet mogelijk zijn het product van het bestelde merk of leverancier te leveren dan wordt een gelijkend product geleverd van een ander merk of leverancier in overleg met de koper.


4. Leveringstijden: ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door mij worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, ben ik niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch generlei vergoeding van mij te verlangen.


5. Betaling: het netto-factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ik behoud mij steeds het recht voor te mijner beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de rernbourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden. In alle gevallen, waarin betalingen later geschieden dan 7 dagen na factuurdatum, wordt door mij een procent renteverlies per maand in rekening gebracht. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.


6. Eigendomsvoorbehoud: zolang geen volledige betaling is geschied, blijven door mij geleverde goederen mijn eigendom en zij kunnen tot volledige betaling heeft plaats gehad te allen tijde door mij worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan mij te retourneren. Vorderingen op derden, ontstaan wegens doorlevering van door mij geleverde goederen, zuilen uitsluitend dienen ter voldoening van mijn vorderingen en zullen geacht worden tot meerdere zekerheid van de betaling aan mij te zijn gecrediteerd op het moment van de doorlevering.


7. Levering: de goederen zullen geacht worden door mij te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn. Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor rekening van de koper. Wanneer door de besteller een speciale verzendingswijze wordt voorgeschreven zijn de meerdere kosten voor zijn rekening. Bij expressenzendingen per spoor komen alle kosten voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. In geval de goederen door mij zijn verzekerd, wordt de verzekeringspremie in rekening gebracht.


8. Nalevering: van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel als "backorder' genoteerd worden en franco worden nageleverd.


9. Verzending: er wordt door mij naar gestreefd alle tot uiterlijk 16.00 uur binnengekomen orders op de dag van ontvangst te verzenden. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet levering of vertraging ontstaan in de uitvoering.


10. Garantie: terzake van door mij geleverde goederen aanvaard ik geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door mij geleverde goederen stel ik de koper desverlangd op de hoogte. Mij deugdelijk lijkende garantieaanspraken van de koper bij de fabriek zal ik ondersteunen. Eventuele garantieaanspraken van koper op door mij geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door mij gemotiveerd en juist wordt bevonden.


11. Aansprakelijkheid: voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaard ik generlei aansprakelijkheid.


12. Retourzendingen: goederen worden uitsluitend na mijn akkoordbevinding teruggenomen. Retourzendingen, zomede goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen franco en voor risico van de afzender aan mijn adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van een geleidebon, waarop het nummer van mijn afleveringsbon, resp. elektronische factuur van levering vermeld is. De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behoud ik mij het recht voor de zendingen te weigeren.


13. Force majeur: indien zich buiten mijn wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van mij redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, heb ik het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat ik tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieen, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz. Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie ik zelf de goederen betrekken.


14. Geschillen: alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door mij gedane offertes en met mij gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door mij aan te wijzen rechter.


15. Leveringsverplichting: de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplichten mij niet, tot levering van enigerlei goederen of diensten.


DEZE ALGEMENE VERKOOP- , LEVERING- , BETALING- EN GARANTIEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AL MIJN OFFERTES, LEVERINGEN ALSMEDE OP AL MIJN OVEREENKOMSTEN TOT HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN WELKE AARD DAN OOK.

Back